• Specjaliści szkolni

     • Psycholog Agnieszka Szelągowska-Wais

     • Plan pracy

      psychologa szkolnego

      na rok szkolny

      2022/2023

      Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

       

      Formy realizacji:

       

       

      1. Wnikliwa analiza dokumentów nowych uczniów.   
      2. Prowadzenie obserwacji, rozmów oraz zbieranie informacji ze środowiska lokalnego, instytucji wspomagających rozwój i wychowanie uczniów;
      3. Konsultowanie z nauczycielami trudności uczniów, w kwestii określania zakresu wskazywanej pomocy;
      4. Udzielanie wsparcia zespołom w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji ucznia;
      5. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami;
      6. Planowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających uczniowi osiągnięcie sukcesu;
      7. Proponowanie lub prowadzenie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia ucznia;
      8. Udzielanie informacji o możliwych formach edukacji ucznia.
      9. Diagnostyka warunków mieszkaniowych, materialnych oraz środowiska rodzinnego - zbieranie informacji o sytuacji uczniów poprzez wywiady z pedagogiem, wychowawcami,  rodzicami, dyrekcją.
      10. Diagnoza psychologiczna, opracowywanie opinii i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, itp.
      11. Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

      wrzesień

       

      cały ro

       

      na bieżąco

      na bieżąco

      wg potrzeb

      czały rok

      wg potrzeb

      wg potrzeb

       

      na bieżąco

       

      wg potrzeb

       

      wg potrzeb

      Realizacja zadań ogólnowychowawczych

       

      Formy realizacji:

       

       

      1. Praca w zespole do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
      2. Praca w zespole ds. Programu wychowawczo-profilaktycznego.   
      3. Objęcie szczególną opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, objętych nadzorem kuratora sądowego, uczniów z problemami zdrowotnymi lub rozwojowymi, uczniów z rodzin zastępczych i dysfunkcjonalnych oraz określanie odpowiednich form pomocy psychologicznej dla tych uczniów.
      4. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się.
      5. Tworzenie indywidualnych programów wychowawczych dla uczniów objętych szczególną opieką.
      6. Organizowanie i prowadzenie warsztatów profilaktycznych oraz pogadanek w klasach.
      7. Realizacja Programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami (10 części tematycznych – każda po 3 spotkania po 45 min.)
      8. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych.
      9. Wspomaganie wychowawców klas oraz nauczycieli w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i/lub edukacyjne.
      10. Diagnoza trudności edukacyjnych oraz potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
      11. Diagnoza indywidualnych możliwości psychofizycznych  i edukacyjnych uczniów klas starszych, w celu określenia ich predyspozycji zawodowych.
      12. Wspieranie rodziców oraz uczniów klas starszych w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych poprzez realizację działań w zakresie doradztwa zawodowego.
      13. Ograniczanie zjawisk patologicznych występujących na terenie szkoły przez stałe monitorowanie uczniów będących w grupie ryzyka, reagowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz edukowanie uczniów w zakresie konsekwencji związanych z zachowaniami niebezpiecznymi (przemocą, agresją, stosowaniem substancji psychoaktywnych).

       

       

      cały rok

      cały rok

      wg potrzeb

       

       

      wg potrzeb

      wg potrzeb

      cały rok

       

      I semestr 2022 r

       

      wg potrzeb

      cały rok

       

      cały rok

      cały rok

       

      cały rok

      Profilaktyka dydaktyczno-wychowawcza

       

      Formy realizacji:

       

       

      1. Konsultacje z rodzicami, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, uświadamianie rodzicom ich obowiązków wobec dzieci.

       

      1. Podejmowanie oddziaływań terapeutycznych wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, z grupy ryzyka wykluczeniem społecznym lub trudnościami rozwojowymi i niepowodzeniami szkolnymi.

       

      1. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami – udzielanie wsparcia w procesie tworzenia dokumentów IPET.

       

      1. Udzielanie rad i wskazówek członkom rodzin dysfunkcjonalnych oraz rodzicom, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze w środowisku szkolnym lub mają trudności w nauce.

       

      1. Indywidualna praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zagrożonym nieprzystosowaniem społecznym.

       

      1. Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpraca z MOPSem i kuratorami sądowymi.

       

      1. Prowadzenie zajęć edukujących dzieci w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy, agresji.

       

      1. Planowanie i organizowanie warsztatów w celu zminimalizowania zachowań agresywnych wśród uczniów, w tym agresji werbalnej, fizycznej oraz psychicznej.

       

      1. Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w procesie zwiększania bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły przez warsztaty edukacyjne, spotkania z policjantami, kuratorami, pogadanki, wykłady dotyczące zapobieganiu sytuacją nękania, przemocy i prześladowania.
      2. Podejmowanie działań zmierzających do zminimalizowania przejawów agresji i przemocy wśród uczniów poprzez interwencje wychowawcze, prowadzenie mediacji i przestrzeganie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ucznia lub uczniów.

       

       

      wg potrzeb

       

       

      wg potrzeb

       

      wrzesień

       

       

      wg potrzeb

       

      cały rok

       

       

      wg potrzeb

      wg potrzeb

       

      wg potrzeb

       

       

      cały rok

       

       

      wg potrzeb

      Doskonalenie zawodowe

       

      Formy realizacji:

       

       

      1. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

       

      1. Współpraca z psychologami z innych szkół oraz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

       

      1. Podnoszenie kwalifikacji w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

       

      1. Szkolenia, konferencje, warsztaty, kursy e-learningowe, webinaria.

       

      wg potrzeb

       

      cały rok

       

      wg potrzeb

       

      cały rok