• Specjaliści szkolni

     • Pedagog szkolny Tomasz Flejmer

     •  

       

      Godziny pracy

      Poniedziałek 12/15 - 13/15
      Środa  8/45 - 9/35  ---- 13/15 - 14/15
      Czwartek  8/30 - 11/30 ---- 13/15 - 14/15
      Piątek  7/30 - 8/50 ---- 9/35 - 10/25

       

      •  

      • Plan pracy pedagoga szkolnego

      • Roczny Plan Pracy Pedagoga Szkolnego  w roku szkolnym  2022/2023 opracowany na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

        

       1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

       Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

       •       wybór narzędzi do badań, projektowanie badań i ich realizacja oraz analiza uzyskanych       wyników (badania dojrzałości szkolnej, ryzyka dysleksji, inne badania diagnostyczne, w tym związane z analizą czynników środowiskowych wywierających wpływ na funkcjonowanie ucznia);

       •        aktywny udział w analizie wyników nauczania;

       •         koordynowanie pracy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

       •       indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami pracującymi z dziećmi (terapeutami, logopedami)

       •         rozpoznawanie właściwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów, wskazywanie nauczycielom charakterystycznych cechy poszczególnych grup wiekowych;

       •         konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, z lekarzami;

       •   postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy);

       2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

       Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

       •    prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów w tym wywiadów środowiskowych (dom rodzinny, MOPS,GOPS  itp.) szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;

       •         prowadzenie badań w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

       •         prowadzenie badań ankietowych i innych

       •         badania sondażowe wśród nauczycieli dotyczące zachowań uczniów

       •   współpraca z różnymi instytucjami. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów – aktualizacja wiedzy w tym zakresie.

        

       3.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

       Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

       •         postulowanie zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych

       •         prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze;

       •         projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakt, );

       •         występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania;

       4.Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

       Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

       •      prowadzenie (organizowanie) zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej - promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;

       •   koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze profilaktyczno- wychowawczym;

       •         działanie w zespołach interdyscyplinarnych o charakterze pomocowym

       •    opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta ;

       •         postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach patologicznych;

       •         opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem społecznym i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich.

       5.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

       Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

       •     rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie;

       •   pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;

       •   prowadzenie (organizowanie) zajęć wychowawczych z uczniami np. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, sposoby rozwiązywania konfliktów – innych, w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb;

       •      planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu;

       •         pomoc w organizowaniu (organizowanie) zajęć adaptacyjno-integracyjnych;

       •         pomoc w organizowaniu (organizowanie) zespołów samopomocowych;

       •         porady na temat sposobów efektywnego uczenia się;

       •  konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie specjalistycznej diagnozy.

        

       6.Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

       Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

       •         pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej);

       •      udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach;

       •   udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców;

       •         porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;

       •         pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami;

       •    zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka;

        W stosunku do rodziców:

       •         udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi;

       •         przełamywanie uczuć beznadziejności, osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami;

       •         wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów;

       •         poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku;

       •     udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka;

       •         udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie;

       •      pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.

       7.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

       Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

       •         udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja, testy, ankiety);

       •         postulowanie (prowadzenie) zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów (np. w zakresie rozwijania wielorakich inteligencji, twórczego myślenia itp.);

       •   przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów.

       8.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

       •  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

       •         udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

       Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

       •   organizowanie (prowadzenie) szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką;

       •         pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej;

       •         wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach;

       •         wskazywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych;

       •      udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia;

       •   współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

       •    wprowadzanie twórczej atmosfery poszukiwania nowych rozwiązań, oraz budzenie refleksji grona pedagogicznego nad teorią i praktyką edukacyjną (np. zapoznawanie z interesującymi publikacjami);

       •   udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy (np. przygotowanie bazy scenariusz zajęć);

       •         udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia;

       •         wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;

       •         udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi;

       •    wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu sytuacji i warunków (w tym związanych z czynnikami środowiskowymi), które determinują to, jak uczeń funkcjonuje

       •    prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów, a także barier i ograniczeń - w tym środowiskowych - utrudniający im funkcjonowanie i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

       •         pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań.

       Pomoc materialna:
       Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego:

       •       współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MOPS,GOPS Caritas, instytucje samorządowe, fundacje);

       •         dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów;

        

       DODATKOWE ZADANIA:

       •     opracowywanie i przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły (m.in. na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców);

       •       opracowanie projektu zmian w oparciu o przedstawioną analizę;

       •      współpraca z dyrekcją w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego, innych planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy szkoły.