• Specjaliści szkolni

     • Program profilaktyczno - wychowawczy

     • SZKOLNY PROGRAM

      WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

      im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie

      na rok szkolny 2022 – 2023

       

       

       

       

       

       

       

      Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy,

      w które można wyposażyć dzieci:

      pierwszą są korzenie, drugą- skrzydła."

       

      ~ Hadding Carter

       

      1. WPROWADZENIE

       

      Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

      Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

      Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie, z uwzględnieniem czynników ryzyka i czynników chroniących.

      Do czynników ryzyka zalicza się:

      • powszechność substancji uzależniających w domu i najbliższym środowisku: palenie tytoniu, używanie alkoholu,
      • zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, w tym rozbicie rodziny, bezrobocie, przestępczość, niewydolność wychowawcza,

        

        zachowania agresywne i przestępcze
      • uczestnictwo w problemowych grupach rówieśniczych,

        

      • wcześnie rozpoczynające się niepowodzenia szkolne,
      • izolacja i wykluczenie,
      • agresja rówieśnicza

       

      Do czynników chroniących należy:

      • silna więź rodzinna, pozytywne wzorce rodzinne,
      • zainteresowanie własnym rozwojem i nauką,
      • znajomość norm moralnych,
      • kompetencje społeczne, umiejętności komunikacyjne,
      • pasje,
      • zaangażowanie w rozwój duchowy, życie religijne,
      • szacunek do tradycji i kultury,
      • poczucie przynależności do grupy rówieśniczej.

       

      Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

       

      Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

       

      Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, aby panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni, empatyczni, aby odczuwali poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

       

      Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą oraz podczas różnych przedsięwzięć i uroczystości szkolnych we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym, psychologiem, logopedą, pielęgniarką szkolną, pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

       
      1.  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

       

       1. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz szacunku dla innych kultur i tradycji; zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji. Wzmacnianie identyfikacji ze szkołą i patronem.
       2. Wychowanie do wartości:
      • bezpieczeństwo, porządek, dyscyplina, odpowiedzialność, wspólnota, przyjaźń
      • wiedza, nauka, mądrość, kreatywność, rozwój, pasja
      • piękno, dobro, prawda, uczciwość, szacunek, prawość , tolerancja, niezależność
      • rodzina, tradycja, patriotyzm
       1. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, wzmacnianie właściwych postaw uczniów.
       2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

       

       1. Wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

       

       1. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci. Wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu, w tym mediów społecznościowych.

       

       

      Założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu, w nauce i w życiu, na miarę jego możliwości. Wierzymy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z innymi oraz do aktywnego udziału w życiu społecznym. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli uczciwi i wiarygodni, odpowiedzialni i wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni i przedsiębiorczy, umiejący sprostać wyzwaniom przyszłości, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, aby charakteryzowała ich wysoka kultura osobista i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Pragniemy, aby nasi uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia i nie ulegali nałogom, a także pogłębiali świadomość ekologiczną. Podejmowane przez nas działania wychowawcze będą sprzyjać kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych, postaw szacunku wobec tradycji kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji. Chcemy, by poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata oraz rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

       
      1.  OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

       

      Podstawy prawne opracowania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego:

      1.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

      2.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

      3.Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

      4.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

      5.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

      6.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

      7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

      8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

      9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (z późn. zmianami)

      10.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

      11.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

      Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

      • obowiązujące akty prawne
      • dotychczasowe doświadczenia szkoły
      • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku
      • diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych
      • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania
      • rekomendacje wynikające z realizacji programów.
      • wnioski i analizy (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych).
       
      1.  NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

       

      1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.
      2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
      3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Przygotowanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu i mediów społecznościowych.
      4. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia oraz  wzmacnianie zachowań pozytywnych. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia.

                 Zadaniem szkoły jest wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do dalszego etapu kształcenia oraz do dorosłego życia.

       
      1. MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. J. PIŁSUDSKIEGO W ŁUKOWIE

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego w Łukowie to placówka o blisko stuletniej już tradycji. Powstała w 1919r. jako Powszechna Szkoła Kolejowa, by w 1920r. przeobrazić się w Siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie w roku 1945 w Szkołę Podstawową nr 3. Po reformie oświaty w 1999r. placówka rozpoczęła działalność jako Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskiego, a w roku 2017 po kolejnej reformie systemu oświaty ponownie ukonstytuowała się jako Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego. Osoba tak znakomitego patrona od początku wyznaczała kierunek wychowania i wartości patriotyczne jako najważniejsze.

      W szkole uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich potrzebują opieki specjalistycznej, inne – ukierunkowania w rozwijaniu zdolności, jeszcze inne pragną rozwijać swe kompetencje społeczne w pracy dla innych. Wszyscy uczniowie potrzebują akceptacji, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Istotne jest więc dla naszej placówki bezpieczeństwo podopiecznych oraz modelowanie postaw prozdrowotnych

      W naszej szkole uczeń nie jest anonimowy, przez co proces wychowawczy jest spójny i jednokierunkowy, a podejście do ucznia zindywidualizowane. Nad rozwojem ucznia czuwa wysoko wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna oraz specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, psycholog i logopeda. Stwarzamy warunki zrównoważonego rozwoju, zapewniając pomoc uczniom o specjalnych potrzebach oraz zapewniamy dostęp do zajęć dodatkowych i przedsięwzięć rozwijających talenty i pasje. Kształcimy kreatywność oraz umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji i samokształcenia, które są niezbędne w życiu. Stwarzamy warunki do samorządności uczniowskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, zapewniamy naszym wychowankom opiekę świetlicy szkolnej zgodnie z potrzebami.

      Zachęcamy uczniów do zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej czy kraju, a nawet na rzecz problemów globalnych poprzez udział w różnych przedsięwzięciach, projektach, wolontariatach o charakterze ekologicznym, charytatywnym i społecznym. Podejmujemy współpracę ze środowiskiem lokalnym, m.in. z  Biblioteką Publiczną, ŁOK-iem, Muzeum Regionalnym czy innymi placówkami oświatowymi - szkołami i przedszkolami. Dbamy o kontakt dzieci z kulturą wysoką poprzez organizowanie wyjazdów do teatrów, kin, muzeów czy na wystawy artystyczne. W trosce o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój uczniów współpracujemy z KPP w Łukowie, Sądem Rodzinnym oraz PPP w Łukowie. Istotne w wychowaniu są dla nas wartości patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej oraz przynależności do Małej Ojczyzny. Wzorem postawy patrioty jest nasz Patron Józef Piłsudski.

      Jesteśmy przekonani, że tylko wspólnie z rodzicami możemy osiągnąć postawione cele. Taka współpraca w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz rozwoju uczniów, szkoły i społeczności lokalnej pozwoli proces wychowania uczynić optymalnym. Dążymy do tego, by baza lokalowa i dydaktyczna naszej szkoły była systematycznie unowocześniana i dostosowywana do potrzeb uczniów i wymogów współczesności.

      W pracy odwołujemy się do długoletniej historii i tradycji szkoły, a naszą dewizą są słowa H. Cartera „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.

       
      1.  SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

      Działania zawarte w programie wychowawczo profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

      Uczeń kończący naszą szkołę :

      • dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole, jest odpowiedzialny za siebie i innych;
      • jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata; czuje przywiązanie do tradycji , Ojczyzny i własnego regionu;
      • jest świadomym swych praw i obowiązków , posiada godność i poczucie własnej wartości, ale szanującym prawa innych;
      • ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości;
      • jest uczciwy, tolerancyjny, odróżnia dobro od zła, kieruje się zasadami moralnymi;
      •  posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i współpracy w zespole  przy zachowaniu indywidualności i własnego zdania;
      • dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną, zna zagrożenia współczesności i wie, jak się ich wystrzegać;
      • ma świadomość odpowiedzialności człowieka za stan środowiska naturalnego;
      •  traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju, jest  aktywny i ciekawy świata;
      • potrafi bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z dostępnych źródeł informacji i technologii.
       
      1. UCZESTNICY     PROGRAMU     WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

       SZKOŁY

      Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

      1. Rodzice:
      • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
      • znają, akceptują i współuczestniczą w realizacji programu  wychowawczo-profilaktycznego;
      • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
      • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
      • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
      • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;
      1. Wychowawcy klas:
      • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;
      • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;
      • prowadzą dokumentację klasy;
      • opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
      • koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;
      • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
      • podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;
      • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
      • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
      • integrują zespół klasowy i kierują nim;
      • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
      • wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku  szkolnego;
      • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;
      • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;
      • współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;
      • współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;
      • współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym, psychologiem, logopedą i pielęgniarką szkolną;
      • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

       

      1. Nauczyciele:
      • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
      • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
      • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;
      • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
      • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
      • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
      • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
      • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
      • wspólnie z pedagogiem I psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują  wymagania  edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
      • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;
      • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
      • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;

       

      1. Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

       

      • znają zasady panujące w szkole i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
      • współorganizują imprezy i akcje szkolne;
      • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;
      • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
      • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
      • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;
      • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej oraz innych kultur i narodowości;
      • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny).

       

      1. Pedagog, pedagog specjalny,  psycholog szkolny oraz logopeda:

       

       • prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz  wspierania mocnych stron uczniów;
       • prowadzą zajęcia wspierające uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi;
       • diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
       • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
       • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
       • minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
       • inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
       • pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
       • wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       

       

       

       

       
      1. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

      OBSZAR 1    KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I  PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

       

      l.p.

      Zadania szkoły

      Cele

      Formy i sposób realizacji

      I

      Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

      1. Rozwijanie samorządności uczniów. Uczenie zasad demokracji, rozwijanie poczucia sprawstwa.

       

       

      2. Rozwijanie tolerancji wobec innych. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych, odmiennych kulturowo i narodowościowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich rodzin, którzy przybyli z Ukrainy.

       

       

       

      3. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

       

      4. Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.

       

      5. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

       

       

       

       

       

       

      6. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji - internet, gry komputerowe, telewizja.

       

      7. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

       

      8. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.

       

      9. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego. Reintegracja zespołu klasowego po ewentualnym nauczaniu zdalnym.

       

      10. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

       

       

       

      11. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.

      Organizacja czasu wolnego w postaci zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, zaspokajających potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej

       

      Udział w pracach Rady Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego.

      Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

       

      Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych. Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, ŚWIĘTO SZKOŁY. Udział w organizowanym w szkole Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.

      Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, REGULAMINY

       

       

      Percepcja sztuk teatralnych, koncertów. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.

      Udział w konkursach, zawodach sportowych.

      Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetkach szkolnych, na stronie internetowej szkoły, w szkolnych mediach społecznościowych oraz w mediach lokalnych.

       

      Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, pogadanki.

      Imprezy integracyjne, uroczystości, wyjazdy itp.

       

       

       

       

       

       

      Konkursy pięknego czytania w kl.1-3 i 4-6.

      Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci. Spotkania z autorami książek dla dzieci.

       

      Oferta zajęć pozalekcyjnych.

      Podkreślenie znaczenia twórczych postaw oraz działalności dodatkowej na rzecz środowiska, szkoły.

       

      II

      Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

      1.Budowanie systemu wartości przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.

       

      2. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, religii, narodowości.

       

      3. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

       

      4. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

       

      5. Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne i pozytywna komunikacja)

       

      6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

       

      7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

       

      8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.

       

      9. Promocja uczniów aktywnych w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

       

      10. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.

       

      11. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych

       

      12. Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem.

       

      13. Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić niekorzystną sytuację.

       

      Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie.

       

      Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi. Konkursy tematyczne

       

      Zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

       

       

       

       

      Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania i postawy w literaturze, historii,

      współczesności.

       

      Percepcja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw.

       

       

       

      Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne. Diagnoza postaw.

      Działania mające na celu wykazanie troski o wygląd sal, otoczenia szkoły.

       

       

      Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, scenki dramowe.

       

      Omawianie z uczniami przez wychowawcę, pedagoga, psychologa i nauczycieli prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

      III

      Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych

      1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: Uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; Uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

       

      2. Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.

       

      3. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego. Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek, narkotyków, również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa.

      4.Promowanie wolontariatu

       

      Stawianie uczniów w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów.

       

       

       

       

       

       

      Realizacja programów profilaktycznych w klasie, szkole, opieka pedagoga, psychologa, współpraca z PPP, Sądem dla nieletnich, KPP w Łukowie i itp.

       

      Współpraca z instytucjami i osobami potrzebującymi

      IV

      Integracja działań wychowawczo- profilaktycznych szkoły i rodziców

      1.   Przedstawienie rodzicom  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz zapoznanie ich z innymi prawnymi aktami Szkoły. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów.

       

      2. Egzekwowanie powyższych wymagań.

       

      3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

       

      4.Badanie opinii rodziców odnośnie:

        -     Skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych;

         -     Przedmiotowych systemów oceniania

        -     Zasad oceniania zachowania ucznia

       

      5. Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:

       

      - udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, Statutu Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolnego i innych;

       

      -  udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;

       

      -  współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka.

       

      - udział w drobnych remontach, upiększaniu klas, budynku itp.

       

      6. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.

       

      7. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

       

      9. Organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców.

       

       

       

      10. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc Szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

      Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.

       

       

       

       

      Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

       

       

      Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas

      W formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych.

       

       

      Wychowawcy klas konsultują z rodzicami ich oczekiwania odnośnie pracy wychowawczo - profilaktycznej.

       

       

       

       

       

      Współpraca z Radą Rodziców.

       

       

       

       

       

       

       

       

      Wywiadówki, tablica informacyjna, strona internetowa szkoły, dziennik elektroniczny

       

       

      Prelekcje specjalistów, informacje przekazywane przez wychowawców.

       

      Angażowanie rodziców do uczestnictwa i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych.

       

      Wręczenie rodzicom podziękowań za pracę.

       

       

       

       

       

      OBSZAR 2         KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE

      DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR, TRADYCJI I NARODOWOŚCI

       

      l.p.

      Zadania szkoły

      Cele

      Formy i sposób realizacji

      I

      Budzenie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz kształtowanie postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji

      1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.

       

      2. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych i środowiskowych, w kościele i na cmentarzu, a także w placówkach kultury i sztuki.

       

      3.Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii, egzaminów.

       

      4.Poznanie sylwetki Patrona Szkoły .

       

      5. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

      Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

       

       

       

      W czasie zajęć szkolnych. w szkolnych konkursach, turniejach oraz Święta Szkoły . Wiadomości na stronie internetowej Szkoły.

       

       

       

      II

      Wprowadzenie w życie kulturalne Szkoły świadomości wspólnoty lokalnej

      1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

       

       

       

      2. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

       

      3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej.

      Wycieczki po okolicy i regionie, rajdy, ogniska klasowe, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne.

      Wyjścia do Muzeum Regionalnego.

       

      Lekcja z wychowawcą.

       

       

      Udział w imprezach i uroczystościach środowiskowych. Organizacja w/w.

       

       

      OBSZAR 3         WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

       

      l.p.

      Zadania szkoły

      Cele

      Formy i sposób realizacji

      I

      Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

      1. Korygowanie wad wymowy.

       

      2. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

      3. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

       

      4. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych.

       

      5. Wpajanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

      Realizacja zajęć logopedycznych.

       

      Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

       

       

      Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia.

      Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia SKS.

      Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych.

       

      Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Spotkania z policjantami.

       

      II

      Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

      1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

       

       

       

       

       

      2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej, z uwzględnieniem dzieci, pochodzących z Ukrainy.

      Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły.

       

       

      Współpraca z powołanymi do tego instytucjami, organizacjami. Tworzenie IPET-ów . Uwzględnianie w pracy z uczniami zaleceń, zawartych w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej , dostosowanie wymagań edukacyjnych, objęcie uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

      Pomoc i wsparcie dla dzieci i ich rodzin z Ukrainy poprzez bieżące działania, mające na celu zminimalizowanie stresu, związanego z przykrymi przeżyciami oraz koniecznością odnalezienia się w innym kraju.

      Organizacja dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy..

      Wsparcie ze strony pedagoga i psychologa szkolnego adekwatnie do pojawiających się potrzeb

       

      III

      Szkoła wskazuje zagrożenia i uczy, jak im zapobiegać.

      1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.

       

       

      2. Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.

      Współpraca i spotkania z kuratorem sądowym, lekarzem, pedagogiem, psychologiem.

       

      Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach, adekwatnie do potrzeb.

      Kierowanie uczniów z rodzin problemowych do specjalistów.

       

      OBSZAR 4         PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

       

      l.p.

      Zadania szkoły

      Cele

      Formy i sposób realizacji

      I

      Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

       

      1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

       

      2.Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

       

      3.Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

       

      4.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

       

      5.Ochrona mienia społecznego.

       

      6.Przeciwdziałanie agresji w szkole.

      Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych

       

      Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

       

       

       

       

       

      II

      Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo

       

      1. Zaznajamianie z przepisami BHP,  drogami ewakuacyjnymi w szkole. Numery alarmowe.

       

      2. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, a także bezpiecznej zabawy.

       

      4. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)

       

      Pogadanki, prezentacje multimedialne,

      spotkania z policjantem,

      ratownikiem medycznym, strażakiem.

       

      III

      Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych

       

      1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.

       

      2. Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

       

      3. Uświadamianie zagrożeń współczesnego świata dla dzieci i młodzieży, w tym: uzależnienie od Internetu, agresja elektroniczna, używki i środki psychoaktywne, zaburzenia odżywiania, depresja, samookaleczenia, próby samobójcze, niebezpieczne zabawy (spirytyzm, rytuały magiczne).

      4. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.

       

      5. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

      6. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

       

      Pogadanki, prezentacje multimedialne, zajęcia dydaktyczne.

       

      Zajęcia z pielęgniarką szkolną, ratownikiem medycznym, wychowawcą, nauczycielem przyrody .

       

      Zajęcia z wychowawcą, z nauczycielami Informatyki, zajęcia ze specjalistami szkolnymi.

      Akcje SU – Dzień Bezpiecznego Internetu.

       

      Warsztaty profilaktyczne, psychoedukacyjne.

      Lekcje z wychowawcą, pogadanki, obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

      IV

      Zapobieganie zjawisku agresji w szkole

      1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

       

      2. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz kształcenie umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

       

      3. Monitorowanie obecności/nieobecności zjawiska agresji w szkole.

      Lekcje z wychowawcą,

      Lekcje przedmiotowe

      Zajęcia ze specjalistami szkolnymi

       

      Wychowawcy/pedagog/psycholog

       

       

      V

      Wspieranie zdrowia psychicznego uczniów

      1.Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

       

      2.Rozwijanie potencjałów i koncentrowanie się na mocnych stronach dzieci i młodzieży – wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przez wsparcie pozytywnego i harmonijnego rozwoju, kształtowanie osobowości, umiejętności osobistych i społecznych, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów i kryzysów rozwojowych, podnoszenie odporności psychicznej i poprawę funkcjonowania emocjonalnego, z uwzględnieniem działań wspierających, skierowanych do uczniów z Ukrainy.

      3. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.

      4. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

       

      Zajęcia ze specjalistami, realizacja rekomendowanego Programu Profilaktyki Zintegrowanej

      Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej .

       

       

       

       

      Zajęcia ze specjalistami szkolnymi, bieżąca praca wychowawców i nauczycieli

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Zajęcia z nauczycielem WDŻ

       

       

      Nauczyciele, specjaliści szkolni

      VI

      Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

      1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.

       

      2. Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi.

       

      3. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów.

      4. Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.

       

       

       

      Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb,

       dyskusje,

       rozmowy,

       pogadanki.

      szkolenia

       

      Zajęcia ze specjalistami szkolnymi

      Pogadanki na zebraniach z rodzicami

      VII

      Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym- wspieranie uczniów mających trudności w nauce oraz problemy z przystosowaniem się do funkcjonowania w grupie.

       

      1. Diagnozowanie trudności w nauce.

       

      2. Dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów.

       

      3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i tworzenie zespołów wsparcia.

       

      5. Budowanie motywacji do nauki.

       

      6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

       

      7. Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

       

      Rozmowy, ankiety, wywiady wychowawcy i nauczycieli

       

      Sprawdziany „na miarę ucznia” – różnicowanie zadań dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego

       

      Aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.

      Koła zainteresowań. Konkursy wewnątrzszkolne i zewnętrzne

      Lekcje z wychowawcą.

      Organizowanie szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

      Zajęcia ze specjalistami szkolnymi

      Zajęcia z wychowawcą

      VII

      Edukacja  prawna uczniów i wychowawców dotycząca konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy

      Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

      Spotkanie z przedstawicielem KPP, pogadanka

      VIII

      Pedagogizacja rodziców i nauczycieli.

       

      1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych- wskazówki do pracy w domu z dzieckiem.

       

      2. Uświadamianie zagrożeń współczesnego świata dla dzieci i młodzieży, w tym: uzależnienie od Internetu, agresja elektroniczna, używki i środki psychoaktywne, zaburzenia odżywiania, depresja, samookaleczenia, próby samobójcze, niebezpieczne zabawy (spirytyzm, rytuały magiczne).

      Współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi szkołę, w tym PPP.

      Rozmowy ze szkolnymi specjalistami.

       

      Rady szkoleniowe,

      Pogadanki pedagogizujące

      Spotkania ze specjalistami szkolnymi, warsztaty profilaktyczne

      IX

      Opieka zdrowotna i pomoc socjalna

      1. Organizowanie bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.

      2. Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej- pomoc w nauce.

       

      3. Badania kontrolne.

       

      4. Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły.

       

       

      Współpraca z MOPS-em

       

      Zajęcia w świetlicy

      Działania pielęgniarki szkolnej

      Wychowawcy, Samorząd Uczniowski pod opieką Opiekuna

       

      X

      Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami.

      1. Współpraca z PPP w Łukowie

       

      2. Współpraca z KPP w Łukowie.

       

      3. Współpraca z Miejska Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

       

      4. Współpraca z Sądem Rodzinnym w Łukowie

       

      5. Współpraca z ŁOK –iem

       

      6. Współpraca z Muzeum Regionalnym w  Łukowie.

       

      7. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną

       

       

       

      OBSZAR 6         DORADZTWO ZAWODOWE

       

      Lp.

      Zadania szkoły

      Cele

      Formy i sposób realizacji

       

      I.

      Prowadzenie działań z zakresu orientacji zawodowej w klasach I-VI

      1. Zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami.

      2. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec edukacji i pracy.

      3. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych

      4.Wspomaganie rozwoju umiejętności oceny własnych cech i możliwości, aby bardziej świadomie podjąć decyzję dotyczącą jego przyszłości edukacyjnej zawodowej.

      Lekcje wychowawcze, prezentacje multimedialne, gazetki zawodoznawcze

       

      Zajęcia ze specjalistami szkolnymi

      II.

      Realizacja treści z doradztwa zawodowego w klasie VII w procesie lekcyjnym i na zajęciach pozalekcyjncyh

      1. Prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego w klasie VII

      2. Wspieranie uczniów w procesie przygotowanie ich do świadomego i samodzielnego planowania kariery, podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, z uwzględnieniem ich zainteresowań i uzdolnień na zajęciach z nauczycielami.

      3. Przekazywanie informacji na temat sytemu edukacji i rynku pracy.

      4. Organizacja spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, ciekawymi ludźmi, specjalistami.

       

      Lekcje doradztwa zawodowego

      Lekcje wychowawcze

      Lekcje przedmiotowe

      Gazetki tematyczne

      Udział klas w targach edukacji i pracy

       
      1. EWALUACJA

       

      W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety.

      Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

      Narzędzia ewaluacji:

      • Rozmowy z uczniami, dotyczące ich postaw i zainteresowań.
      • Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.
      • Analiza dokumentów.
      • Obserwacje.
      • Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

       

      1. USTALENIA KOŃCOWE

       

      Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.

      Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

      Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani bądź wskazani przez Dyrektora Szkoły.

      Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie na rok szkolny 2022 – 2023 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.

      Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.