• Nasz profil

      • Biblioteka

      • ,,Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat...”

       Lucyna Krzemieniecka

       Biblioteka jest ważnym centrum informacji dla każdej szkoły. Nasza  biblioteka szkolna jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz  pracowników szkoły. Tutaj można wypożyczyć ciekawe książki oraz znaleźć ważne informacje. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i sami wybierają interesujące ich lektury i książki. Nikt tutaj nikogo nie ocenia, nie stawia stopni. Biblioteka dla  wszystkich jest otwarta i codziennie zaprasza swoich czytelników. W czytelni można skorzystać z księgozbioru podręcznego. Można też spokojnie odrabiać lekcje, poczytać książki,  pouczyć się oraz miło spędzić czas.

       W bibliotece znajduje się 5  stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.  Komputery  służą   użytkownikom  do  pracy, do wyszukiwania w Internecie informacji niezbędnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania  prac oraz  poszerzania własnych zainteresowań.

       KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI

       Księgozbiór naszej szkolnej biblioteki liczy 13 000 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów i nauczycieli. Gromadzone są lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie. Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany o nowości książkowe.

       Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:
       KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY obejmujący słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe
       LEKTURY (ułożone według klas)
       LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z podziałem na:
       B - baśnie, legendy i podania
       Bw - bajeczki, wierszyki
       Ob - opowiadania i powieści obyczajowe
       H - opowiadania i powieści historyczne
       Pd - poezja, dramat
       F - powieści fantastyczne
       Prz - opowiadania i powieści przyrodnicze
       LITERATURA PIĘKNA POLSKA I OBCA
       LITERATURA POPULARNONAUKOWA (pogrupowana wg dziedzin wiedzy)
       KSIĘGOZBIÓR DLA NAUCZYCIELI obejmujący literaturę pedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne.
       PODRĘCZNIKI SZKOLNE I MATERIAŁY EDUKACYJNE

      •  

        REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

       § 1

       1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczeniem uczniom podręczników oraz postępowanie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika/podręczników.

       2. Każdy rodzic oraz uczeń ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu  i  stosowania jego postanowień w praktyce.

       3. Wypożyczenie podręczników jest dokonywane przez nauczyciela bibliotekarza.

       4. Zwrot wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz potwierdza   w bazie użytkowników.

       § 2

       1. Podręczniki wypożyczone uczniom stanowią własność szkoły.

       2. Podręczniki użytkowane są przez okres minimum trzech lat.

       3. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są uczniowie szkoły z klas 1-8.

       4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.

       5. Termin zwrotu podręczników następuje od dnia posiedzenia rady klasyfikacyjnej  nie później niż do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym. Uczniowie  przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręcznik/ podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.

       6. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników przed upływem terminu wskazanego w ust. 5.

       7. Przez uzasadnione okoliczności, o których mowa w ust. 6, rozumie się      w szczególności skreślenie ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub inne wypadki losowe.

       § 3

       1.Na początku każdego roku szkolnego, uczniowie za pośrednictwem wychowawcy klasy pobierają z biblioteki podręczniki.

       2.Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców uczniów o zasadach odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki.

       3. Wychowawca cyklicznie sprawdza stan podręczników.

        § 4

       1. Uczeń jest obowiązany zwrócić szkole podręczniki w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

       2. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki (kontrolę raz w miesiącu przeprowadza nauczyciel przedmiotu).

       3. Zabrania się między innymi:

       a) wyrywania kartek z podręcznika,

       b) robienia w podręczniku notatek i innych wpisów przy pomocy długopisu, ołówka itd.,

       c) sklejania kartek podręcznika,

       d) brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,

       e) nacinania kartek nożyczkami.

       4. Czynności, o których mowa w pkt.3 oznaczają uszkodzenie podręcznika/ podręczników.

       5. Przez zniszczenie podręcznika/podręczników rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innych wad fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika/podręczników i uniemożliwiają ich wykorzystanie.

       6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika/ podręczników w terminie wskazanym w § 2 pkt. 5 rodzic ucznia jest obowiązany odkupić podręcznik/podręczniki.

       1. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej

       nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie.

       2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r..

        
    • News - Szkolna Biblioteka 

      • Regulamin Biblioteki Szkolnej
      • Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia, zobowiązany jest zwrócić bibliotece taka samą książkę w przypadku lektur lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej książki.

       Cały regulamin Biblioteki szkolnej znajduje się w linku poniżej:

       REGULAMIN_BIBLIOTEKI_SZKOLNEJ.pdf

      • Placerat ipsum
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

      • Aliquam congue fermentu
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

      • Placerat ipsum
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

      • Morbi volutpat enim
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

      • Aliquam congue fermentu
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum