• Przetargi

     • Remont Sali gimnastycznej

     •  

      Link do przetargu:   SmartPZP

      Numer Postępowania

      SP3.1.2022

      Nazwa Postępowania

      Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łukowie

      Skrócony opis przedmiotu zamówienia

      4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łukowie z lokalizacją przy ul. Konarskiego (obręb 0003) na działce o nr ewid. 7603. 4.2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót będących przedmiotem zamówienia określają,w szczególności dokumenty: dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych(SST) - stanowiące załączniki do SWZ – Tom III. 4.3. Zamawiający dołącza do SWZ swoje przedmiary robót ale tylko jako materiał pomocniczy. W związku z przyjętą formą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy w przedmiarach robót opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia nie ma to na celu ograniczania konkurencji, określają one jedynie minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.

      Tryb Postępowania

      Podstawowy art. 275 pkt 1

      Rodzaj zamówienia

      Roboty budowlane

      Numer ogłoszenia

      2022/BZP 00095088/01

      Waluta postępowania

      PLN

      Kod CPV

      45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

      Data ogłoszenia

      23-03-2022

      Termin składania ofert

      08-04-2022 12:00:00

      Termin otwarcia ofert

      08-04-2022 12:05:00

      WARUNKI UDZIAŁU

      1.1

       

      Zdolność techniczna lub zawodowa

       

      14.2.4.1. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący przynajmniej:
       jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót nad realizacją zamierzenia zgodnie z wymogami art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wskazana osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
       

      1.2

       

      Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

       

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

      1.3

       

      Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

       

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

      1.4

       

      Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

       

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

      WADIUM

      1

       

      Wadium

      Kwota wadium (PLN):

       

      4 000,00

       

      KWOTA JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA (BRUTTO)

      1

       

      Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):

       

      480 000,00

       

      KRYTERIA OCENY OFERT

      1.2

       

      Cena

      Waga:

       

      60.00

      Cena

      1.1

       

      Termin gwarancji

      Waga:

       

      40.00