• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
     • Albert Einstein
     • Love all, trust a few, do wrong to none.
     • William Shakespear
     • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
     • Carl Rogers
    • Regulamin świetlicy szkolnej na rok 2021/2022 Szkoła Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie

    •  

     karta_zgloszenia_dziecka_do_swietlicy_szkolnej_2021-2022.pdf  < Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

      

     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

      

      

     1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły.
     2. Do głównych zadań świetlicy należą:
     • zapewnienie zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji,
     • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,
     • tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy w nauce,
     • kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.
     1. Do szczegółowych zadań świetlicy należą:
     • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu,
     • uczestnictwo w zajęciach świetlicowych: rekreacyjnych, relaksacyjnych, plastycznych, technicznych, komputerowych, ruchowych i innych,
     • możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje, zainteresowania,
     • umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych,
     • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej,
     • zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów,
     • pomoc w nauce i odrabianiu zadań,
     • prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy,
     • współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,
     • rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji,
     1. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, spektakle i inne.
     2. Zadania wychowawców świetlicy:
     • zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy,
     • współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem,
     • współpraca z rodzicami uczniów,
     • realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy,
     • organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych,
     • włączanie się w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
     1. Ze świetlicy korzystają uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 im.J.Piłsudskiego w Łukowie

        rodziców lub opiekunów pracujących zawodowo,

      

     7. Świetlica szkolna czynna jest w czasie roku szkolnego 2021/2022 w dniach  kiedy odbywają się zajęcia lekcyjne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.50 - 7.50 , następnie 11.30 - 16.00. we wtorek 12.30-16.00

     8. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub opiekunów

     9. Uczniów przyjmuje się  w oparciu o Kartę    zgło­szenia dziecka  do świetlicy wypełnioną przez rodziców/opiekunów prawnych.    Powyższa Karta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

     10.Pierwszeństwo zapisu do świetlicy mają uczniowie, których oboje z rodziców/opiekunów prawnych pracują zawodowo, co musi być poświadczone przez zakład pracy pieczątką na Karcie zgło­szenia dziecka do świetlicy.

     11.O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decydują wychowawcy świetlicy w porozumieniu z dyrekto­rem szkoły.

     12.Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do:

     • uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,
     • przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy,
     • wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,
     • aktywności podczas zajęć,
     • kulturalnego zachowania w świetlicy,
     • kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
     • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,
     • każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z pomieszczeń świetlicy,
     • dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach.

     13.Notoryczne nieprzestrzeganie przepisów regulaminu świetlicy  w konsekwencji prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy.

     14.Wychowawcy świetlicy każdego roku przygotowują roczny plan zajęć świetlicowych.

     15.Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze statutem szkoły, programem wychowawczo-profilaktycznym i koncepcją pracy szkoły.

      

     16.Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 14 dzieci ze względu na ograniczenia cowidowe

      

         17.Świetlica szkolna organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, turnieje i inne, zgodnie z programem wychowawczo-profilak­tycznym szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

     18.Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach i wyjściach poza szkołę za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

     19.Wychowawcy każdorazowo zgłaszają dyrektorowi wyjście poza szkołę.

     20.Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świetlicy i potwierdzenia tego w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej własnoręcznym podpisem.

     21.Regulamin świetlicy szkolnej jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

     22.Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).

     23.Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy.

     24.Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę.

     25.Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16, wychowawcy kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby, pod opieką wychowawców. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, w uzasadnionych przypadkach, wychowawcy mogą poinformować dyrektora szkoły i najbliższy komisariat policji.

     26.Jeżeli rodzice, co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka o wskazanej godzinie, dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczestników świetlicy szkolnej.

     27.W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

     • roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
     • tygodniowy rozkład zajęć,
     • dziennik zajęć,

      

      

      

     28.Wyposażenie świetlicy jest własnością szkoły, korzystanie z tego wyposażenia może odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawców świetlicy.

     29.Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową od­płatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

     30.Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawianie w niej wartościowych przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych, tabletów itp.

     31.Wszelkie uwagi o nieprawidłowościach pracy świetlicy należy zgłaszać dyrekcji szkoły.

      

      

      

     • Lorem ipsum dolor

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      •  Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis
      •  Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus
      •  Suspendisse bibendum dignissim justo
      •  Sed mattis ligula et sem egestas rutrum

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.