• Nasz profil

     • Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie


     • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Konarskiego 3, 21-400 Łuków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp3lukow@edupage.pl

       Data publikacji strony internetowej: 2021-04-20

      ·        Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-02

      Status pod względem zgodności z ustawą

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

      Treści niedostępne

      ·        Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo częściowo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

      ·        Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

      ·        Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

      ·        Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

      Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

      Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

      ·        Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01

      ·        Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-27

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      ·        Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor szkoły

      ·        E-mail: sp3@um.lukow.pl

      ·        Telefon: 257982714

      Każdy ma prawo:

      ·        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

      ·        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

      ·        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

      Żądanie musi zawierać:

      ·        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

      ·        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

      ·        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

      Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

      Skargi i odwołania

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

      ·        Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  w Łukowie

      ·        Adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Konarskiego 3, 21-400 Łuków 

      ·        E-mail: sp3@um.lukow.pl

      ·        Telefon: 257982714

      Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Dostępność architektoniczna

      Do budynku prowadzą 4 wejścia - główne wejście do szkoły od ul. Konarskiego j, wejście z prawej strony budynku od parkingu dla pracowników, wejście przez salę gimnastyczną i dodatkowe wejście przez łącznik od strony boiska do piłki nożnej.

      Na teren szkoły prowadzą schody – wejście główne do budynku oraz wejście na hol szkolny i do części administracyjnej 3 stopnie, wejście od parkingu 2 stopnie, do Sali gimnastycznej 3 stopnie, łącznik 2 stopnie.

      Budynek szkoły nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, brak jest toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

      Dla osób poruszających się na wózkach możliwa jest pomoc pracowników szkoły przy wejściu od strony ul. Konarskiego – umożliwia dostęp do części parterowej budynku.

      Od strony ul. Konarskiego1 miejsce dla osób niepełnosprawnych – zostało odpowiednio oznakowane. Miejsce parkingowe znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły.