• Nasz profil

     •  

      STATUT

       

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

      IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

      w ŁUKOWIE

       

       

       

      Podstawy prawne:

       

      1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);

      2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada

      1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);

      3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.

      1943);

      4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

      5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

      60);

      6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz.

      1379);

      7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy

      wprowadzające, Karta Nauczyciela;

      8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014

      r., po. 498);

      9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);

      10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z

      2016 poz. 922);

      11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870);

      12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst

      jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575);

      13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z

      2017 r. poz. 682.);

      14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

      Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);

      15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z

      2016 poz. 902).

       

       

       

       

      Spis treści

      ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o Szkole .............................................................................................. 4

      ROZDZIAŁ II.......................................................................................................................................... 6

      Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji ................................................................................. 6

      ROZDZIAŁ III....................................................................................................................................... 33

      Organy szkoły i ich kompetencje ......................................................................................................33

      ROZDZIAŁ IV Organizacja nauczania i organizacja szkoły. ................................................................ 40

      ROZDZIAŁ V........................................................................................................................................ 56

      WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ....................................................................................... 56

      Arkusze ocen ..................................................................................................................................... 83

      ROZDZIAŁ VI....................................................................................................................................... 84

      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły................................................................................................. 84

      ROZDZIAŁ VII.................................................................................................................................... 100

      Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej .................................................... 100

      ROZDZIAŁ VII.................................................................................................................................... 104

      Uczniowie szkoły ............................................................................................................................. 104

      ROZDZIAŁ VIII.................................................................................................................................. 108

      Postanowienia końcowe ................................................................................................................. 108

      ROZDZIAŁ IX ..................................................................................................................................... 109

      Przepisy przejściowe ....................................................................................................................... 109

       

       

       

       

       

       

       ROZDZIAŁ I

      Informacje ogólne o Szkole

      § 1

       

      1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie zwana dalej Szkołą

      jako placówka publiczna:

      a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

      b) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

      c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

      d) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania,        klasyfikowania i promowania            uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

      2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Konarskiego 3.

      3. Organem prowadzącym jest Miasto Łuków.

      4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

      5. Ilekroć w statucie mowa jest o Szkole należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie.

      6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie”.

      7. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:

      a) pieczęć urzędową: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie.

      b) stemple prostokątne:

      SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego 21-400 Łuków ul. Konarskiego 3, tel. 25 798 27 14.

      8. Szkoła jest jednostką budżetową.

      9.Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I -VIII w zakresie szkoły

      podstawowej.

      10. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

      11. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

      12. W szkole zorganizowane oddziały ogólnodostępne.

      13. Cykl kształcenia trwa 8 lat.

      14. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.

      15. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

      a) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;

      b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

      16. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59).

      17. Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do klas pierwszych .

       

      § 2

       

      1. Misja szkoły

       

      Nasza szkoła jest miejscem przyjaznego spotkania wszystkich dzieci. Tworzy klimat miłości do rodziny, Małej i Wielkiej Ojczyzny, rozwija w duchu humanizmu, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy.

      Nasza szkoła w każdym dziecku widzi człowieka i wspiera rodziców w wychowaniu. Uczy

      demokracji.

      Naszą dewizą słowa H. Cartera „Tak naprawdę to tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą korzenie, drugą skrzydła”.

       

      2. Wizja Szkoły Podstawowej Nr 3

      Nasza szkoła jest:

      - otwarta dla uczniów i rodziców - bezpieczna

      - zdrowa

      - przyjazna

      - ucząca jak się uczyć

      - rozwijająca postawy patriotyczne.

       

      3. Model absolwenta:

      Absolwent szkoły podstawowej:

      • Posiada i umie wykorzystać wiedzę interdyscyplinarną do współtworzenia

      nowej rzeczywistości i podejmowania dalszego kształcenia.

      • Myśli analityczne i syntetycznie.
      • Zna dziedzictwo kultury narodowej i światowej.
      • Ma świadomość użyteczności nauki.
      • Zna zasady bezpieczeństwa na drodze, w domu i w szkole.
      • Rozpoznaje wartości moralne i dokonuje trudnych wyborów.
      • Szanuje dobro wspólne, własne państwo.
      • Jest rzetelny, odpowiedzialny za siebie i innych.
      • Dąży do celów życiowych.
      • Pomaga słabszym, nie krzywdzi, nie poniża innych.
      • Dba o piękno mowy ojczystej.
      • Troszczy się o zdrowie własne i innych.
      • Planuje, organizuje i ocenia własną pracę.
      • Współpracuje w zespole, skutecznie porozumiewa się.
      • Korzysta z technologii informatycznej.
      • Podejmuje próby komunikowania się w języku angielskim.
      • Wykorzystuje wiedzę w praktyce.
      • Potrafi rozwiązywać problemy.

       

      ROZDZIAŁ II

      Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji

      § 3

      1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

      2. Głównymi celami szkoły są:

      1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

      2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej etnicznej;

      3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innychosób;

      4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

      5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

      6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

      7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

      8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

      9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

      10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

      11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu

      społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

      12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

      13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

      3. Do zadań szkoły należy:

      1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

      2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

      3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

      4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

      5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

      6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

      7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

      8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

      9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań

      dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

      10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

      11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

      12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

      13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

      14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

      15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

      16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

      17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;

      18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

      19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

      20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

      21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

      22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

      23) zapewnienie opieki uczniom wymagającym opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

      24) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

      25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, instytucjami kultury, Sądem Rodzinnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

      26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

      27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

      28) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

      29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

      30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

      31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

      32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

      33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

      34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

       

      § 4

       

      Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

      § 5

       

      Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.

      § 6

       

      Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

      § 7

       

      1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

      a) szkolny zestaw programów nauczania;

      b) Program Wychowawczo -Profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb;

      2.Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

       

      § 8

       

      Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

      W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka

      § 9

       

      1. Programy nauczania wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

      a) Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

      b) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;

      c) przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;

      d) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

      e) program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;

      f) Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;

      g) nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program kształcenia opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian;

      h) program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

      2) Program nauczania zawiera :

      a. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

      b. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

      c. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;

      d. opis założonych osiągnięć ucznia;

      e. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

      3) Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.

      4) Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

      5) Indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla         uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.

      6) Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub materiałów,.

      7) Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

      8) Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.

      9) Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

      10) Zespoły przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

      11) Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych, ustala podręcznik po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

      12) Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązuje we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;

      13) Materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

      14) Dyrektor szkoły może, na wniosek zespołów nauczycielskich, uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale - uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.

       

      § 10

       

      1) Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.

      a) Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN własnością szkoły.

      b) Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

      2. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo Profilaktycznym.

      3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

      4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

      5. Programy uchwala Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

      6. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, rozumianego jak w ust. 3, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

      7. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

      8. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

      9. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek uzasadniony względami kadrowymi.

       

       

      § 11

       

      1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

      a) realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

      b) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

      c) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;

      d) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między

      rówieśnikami;

      e) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

      f) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;

      g) prowadzenie profilaktyki uzależnień.

       

      § 12

       

      1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:

      1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

      a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

      b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku

      szkolnego w celu                         rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia,warunków rodzinnych i materialnych,

      c) organizację wycieczek integracyjnych,

      d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego,

      e) udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,

      f) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

      g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń i opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,

      h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

      2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,

      3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

      a) umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

      b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Rozdziale 2.3,

      c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,

      d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

      e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,

      f) indywidualizację procesu nauczania

      3) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie szkoły § 34.

       

      § 13

       

      1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

      a)  pełnienie dyżurów przez nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły; dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny

      7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;

      b) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

      c)  przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;

      d) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

      e)  umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

      f)  odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

      g) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

      h) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

      i)   kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

      j)   umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

      k) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

      l)   zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

      m) ogrodzenie terenu szkoły;

      o) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchennych i gospodarczych;

      p) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;

      r) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

      s)  dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;

      t)  zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach

      i wycieczkach poza teren szkoły;

      u) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

      v) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących,

      w) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.

       

      § 14

       

      Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.

       

      § 15

       

      Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli.

       

      § 16

       

      Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

       

      § 17

       

      Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

       

      § 18

       

      Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych

      zajęć następujące:

      1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

      2) pracownicy, o których mowa wyżej, zobowiązani do:

      a. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach;

      b. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania;

      c. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;

       

      d. sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku (w przypadku uczniów kl. I III);

      e. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej;

      f. zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków.

      3) opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje

      z nim uczniów;

      4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska;

      5) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

       

      § 19

       

      Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi, w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

       

      § 20

       

      Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno pedagogicznej W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

      1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

      2. Pomoc psychologiczno pedagogiczna polega na :

      a) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

      b) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

      c) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;

      d) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;

      e) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

      f) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

      g) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

      h) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

      i) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

      j) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

      k) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

      l) udzielaniu pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

      m) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; n) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

      o) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

      3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy potrzeba jej zorganizowania wynika w szczególności z:

      a) niepełnosprawności ucznia;

      b) niedostosowania społecznego;

      c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

      d) zaburzeń zachowania i emocji;

      e) szczególnych uzdolnień;

      f) specyficznych trudności w uczeniu się;

      g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

      h) choroby przewlekłej;

      i) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

      j) niepowodzeń szkolnych;

      k) zaniedbań środowiskowych;

      l) trudności adaptacyjnych.

      4. O udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej mogą wnioskować:

      a) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

      b) uczeń;

      c) dyrektor szkoły;

      d) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;

      e) higienistka szkolna;

      f) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

      g) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia;

      h) pracownik socjalny;

      i) asystent rodziny;

      j) kurator sądowy;

      k) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i

      młodzieży.

      5.  Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się

      wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się

      wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

      6.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

      1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

      2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

      pedagogicznej, w szczególności:

      a) pedagog,

      b) psycholog,

      c) logopeda,

      3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

       

      § 21

       

      1. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

      a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

      b) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

      c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

      d) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;

      2. Pomoc psychologiczno pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

      a) zajęcia dydaktyczno wyrównawcze,

      b) zajęcia rozwijające uzdolnienia,

      c) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym,

      d) zajęcia logopedyczne,

      e) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

       

       

      § 22

       

      1 Inne formy pomocy psychologiczno pedagogicznej, to:

      a) porady i konsultacje dla uczniów udzielane i prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;

      b) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem.

      c) warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;

      d) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

       

      § 23

       

      1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

      a) udzielanie pomocy w odkrywaniu, zainteresowań i uzdolnień,

      b) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie,

      c) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów,

      d) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

      2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym obejmują pracę:

      a) na lekcji,

      b) poza lekcjami,

      c) poza szkołą,

      d) inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe).

      3. Uczeń zdolny ma możliwość:

      a)rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

      b) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad, c)indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu,

      d) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.

      4.W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

      a) rozpoznaje uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez wywiady z rodzicami, uczniem, prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych;

      b) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

      c) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;

      d) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

      e) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

      f) w przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką poradni psychologiczno- pedagogicznej

      5. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

      6. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji może udzielić uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w §

      25 statutu szkoły.

      7.  Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci specjalną opieką nauczyciela.

       

      § 24

       

      1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

      a) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci                       i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, na zasadach określonych w rozdział 3 statutu szkoły;

      b) posiadającym opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

      c) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

      d) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których, na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, konieczne jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;

      e) posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii.

      2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na analizie zachowania oraz relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi; analizują postępy związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

      3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela takiej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

      4. Wychowawca klasy przekazuje informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy otrzymany komunikat zapisuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku/ Dzienniku Wychowawcy.

      5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniczku ucznia/e-dzienniku/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

      6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

      7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

      8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

      9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7, współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

      10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno– pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

      11. O ustalonych dla ucznia formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w e-dzienniku lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.

      12. Rodzic ma prawo do odmowy przyjęcia oferowanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla swojego dziecka. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

      13.Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno pedagogicznej swoim wychowankom.

      14. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.

      15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.

      16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.

      17. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 24 ust. 3.

      18. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

      19. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych formą pomocy.

      20. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

      21. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

      22. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć                         specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

      23. W szkole zatrudniony jest psycholog, pedagog, logopeda, na miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

      24. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, psycholog, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

      25. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Łukowie.

       

      § 25

       

      1. Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      2. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy:

      1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

      2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

      3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

      4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

      5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;

      6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;

      7) uzupełnianie                    Karty     dostosowań    wymagań     edukacyjnych     prowadzonych                                       przez

      wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;

      8) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia              i     odchylenia     rozwojowe     lub     specyficzne     trudności     w uczeniu                               się,

      uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się na podstawie tego orzeczenia;

      9) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych                         i    dodatkowych zajęciach

      edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

       Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

      a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

      b) dostosowaniu                   poziomu     wymagań    edukacyjnych    do    możliwości                                         percepcyjnych,

      intelektualnych i fizycznych ucznia,

      c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,

      d) umożliwianiu                   uczniowi    z    niepełnosprawnością     korzystania    ze                                        specjalistycznego

      wyposażenia i środków dydaktycznych,

      e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;

      10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno wyrównawczych, rewalidacyjno kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);

      11) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

      12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

      13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem

      zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

      14) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

      15) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

      a)  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

      b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby                                                                                                                                                                                                                         uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

      c)  przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

      d) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej.

      3. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom powierzonej klasy

      Do obowiązków wychowawcy należy:

      a) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

      b) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych

      potrzebach edukacyjnych uczniów;

      c) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.

      d) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

      e) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej

      f) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniowi w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

      g) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;

      h) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

      i) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-

      pedagogicznej i postępach ucznia;

      j) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

      k) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;

      l)stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celuewentualnegowprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych ipsychologicznych;

      m) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

      n) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

      4. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

      a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

      b) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

      c) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

      d) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;

      e) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

      f) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

      g) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

      h) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

      i) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

      j) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

      k) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

      l) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na zielone szkoły”;

      m) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi.

      n) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

      o) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

      5. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego.

      Do zadań pedagoga szkolnego należy:

      a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;

      b) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

      c) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;

      d) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

      e) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

      f) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

      g) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno

      pedagogicznej;

      h) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

      i) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

      j) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

      k) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

      l) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

      m) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;

      n) współpraca                          z     poradnią     psychologiczno-pedagogiczną      oraz                                            instytucjami      i

      stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;

      o) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo- profilaktycznego;

      p) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;

      q) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno terapeutycznych;

      r) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

      6. Zadania i obowiązki logopedy

      Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

      1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

      2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

      3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

      komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

      4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w zadaniach:

      a) w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

      b) w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

      7.  Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

      Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

      a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

      b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

      c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

      d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

      e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działw zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

      f)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      g) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;

      h) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;

      i) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

      8. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 7.

       

      § 26

       

      W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.

       

      § 27

       

      1 Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

      a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

      b) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

      c) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb

      edukacyjnyc i możliwości psychofizycznych ucznia;

      d) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno-

      pedagogicznej i możliwości organizacyjnych szkoły;

      e) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;

      f) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

      g) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

      2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

       

      § 28

       

      1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

      2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu oraz zgody rodziców.

      3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

      4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

      5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

      6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

      a) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

      b) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

       

      § 29

       

      1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

      2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

       

      § 30

      1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

      2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

      3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

       

      § 31

       

      1. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

      1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:

      a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

      b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne );

      c) korekcyjno kompensacyjne;

      d) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp.

      2) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku

      kształcenia i zawodu.

      § 32

       

       

      1.     W szkole za zgodą organu